Набавка Продаја и закуп имовине Закуп непокретне имовине

Закуп непокретне имовине

 

НИС а.д. Нови Сад

Oглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине према следећем огласу:


1. Пословни простор

Ред.
број
Адреса пословног простора Површина у м2 Почетна цена (еура/м2) Делатност/намена простора

1a

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
Гаража - помоћни објекат са припадајућим платоом
 

 

 

72 м2 (објекат) + 35 м2 (плато)

 

212,40 е/месец

 

Магацински просторо,услужне делатности (тихе делатности) и плато за манипулативни простор 

Напомена: могућност уласка у посед  најраније 23.07.2024. године

1б

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
паркинг места број 13
,14,
  паркинг местa 6 и 17

 

 

 

 

-

по 25,00 e/месец

Паркирање путничких возила

Услов: уз понуду за закуп пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5,  или по  већ закљученом уговору о закупу пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5, у површини од најмање 90  м2 по 1 паркинг месту 

Напомена: за паркинг места 6 и 17 могућност уласка у посед најраније од 01.09.2024. године

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

подрум-магацински простор-лева страна МРЦ 1 подрум

301,70 0,60 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

приземље- лева страна МРЦ 1

208,92м2 2,50

Административни послови

Услов:  понуда за цео простор 

Напомена: могућност уласка у посед  најраније 28.10.2024. године

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

други спрат –пословни простор- централна страна (десно)

201,15 3,00

Административни послови

Услов: понуда за цео простор

Напомена: рок закупа до 20.07.2024. године   

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

Други спрат–пословни простор-централна страна МРЦ 10

480,96 3,00

Административни послови

Услов: понуда за цео простор

Напомена: могућност уласка у посед  најраније 23.07.2024. године

2

Комплекс Зрењанин (део ССГ  Зрењанин 3), Зрењанин, Панчевачка 

Објекта_катастарски објекат број 1 површине у основи 33 m2, са припадајућим Земљиштем – парцела катастарски бр. 9642/3 КО Зрењанин 1, површине од 266 m2, Панелне ограде која се налази уз објекат и део саобраћајнице на земљишту_ парцели катастарски бр. 9642/3 КО Зрењанин 1

 

 

 

 

256,00 е/месец (252,72е/месец Комплекс + 3,28 е/месец инвентар)

у Објекту: услужна /угоститељска  делатност; комерцијални објекти, занатство, послови домаће радиности на Земљишту:отворени магиацински/складишни, паркинг простор  уз обавезу  Закупца прибављање  одобрења надлежног органа Градске упрве  града Зрењанина

Рок закупа: 3 године

Ограничење : забрањено је  обављање делатности у вези  продаје нафтних деривата. Намена се остварује уз обавезу прибављања дозволе.

2. Станови (тренутно нема расположивих)

Редни
број
Опис и адреса стана Површина/ м2 Почетна цена закупа (еура/месец) Делатност/намена простора

/

/

/

/

/

 


3. Ресторани (тренутно нема расположивих)

Редни
број
Адреса ресторана Опис предмета закупа Почетна цена закупа (евра/месец) намена простора

/

/

/

/

 


4. Стоваришта

Редни број Адреса стоваришта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месеc
Делатност/ намена простора

1

Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113

Складиште Нови Кнежевац

( складиште површине у основи 81 м2, стоваришни простор површине у основи 107 м2 ( и подрум корисне површине 95,79 м2) и рампа површине у онсови 28 м2),  ближе описано у информацији

62

Складиштење робе

 


5. Земљиште

Редни број Адреса земљишта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месеc или година
Делатност/ намена простора
1 Српски Елемир, потес: Мало и Вел.Пландиште Земљиште_парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир, површине 4010 m2, у виђеном стању 375 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

 

2 Општина Кањижа, место Адорјан, катастарска општина: Адорјан, потес: 29. новембра. Део парцела катастарски број 1808 КО Адорјан површине 4400 м2, у виђеном стању 200 евра /година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

 године, Ограничење: Закупац је у обавези да сам обезбеди приступ земљишту преко суседних парцела

3 Нови Кнежевац, место Мајдан, потес Живин буџак  катастарска парцела број 1551 КО Мајдан површине 1838 м2 70 евра/година у пољопривредне сврхе  
Рок закупа : 1-3 године
4 Општина Кикинда, место Мокрин, катастарска општина: Мокрин, потес: Водоплав. Парцела катастарски број 20563/4 КО Мокрин површине 12098 м2 у виђеном стању 523 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

5

Општина Кикинда, место Кикинда, потес: Ђомпарина бара.

Парцела катастарски број 14430 површине 1851 м2, у виђеном стању 132 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1 година

6 Општина Ада, место Ада, потес Стеријино село Парцела катастарски број 10472 КО Ада површине 1092 м2 61,00 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1+ 3 године

 

6. Технички сервиси доо Зрењанин

 
Пословни простор
Редни
бр.
Адреса пословног простора Површина Почетна цена закупа евра/месец Делатност

1

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1.и 2. спрату пословне зграде

1071,61

2.572,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1. спрату

529,78

1.271,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

канцеларијски простор на 2. спрату

541,83

1.300,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор  до попуњавања паркинг места

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОГЛАСУ

Детаљније Информације о непокретностима, као и условима и ограничењима закупа за сваку непокретност се могу видети путем линка, у колони «Адреса» табела под тачкама табела под тачкама 1, 2, 3, 4, 5 и 6 .

Непокретности се дају у закуп у виђеном стању, без могућности давања (у целости или делимично) у подзакуп 3. лицима (без претходне писане сагласности НИС а.д.).

Рок закупа: на одређено време, на рок од 1 (једне) године, са могућношћу продужења, осим ако није другачије наведено у самом Огласу и Информацији о непокретности.

Цена закупа: изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Опционо коришћење припадајуће опреме и инвентара, дефинисано у Информацији уз месечну надокнаду у висини од 1% набавне вредности у пословним књигама НИС а.д. .

Закупац је у обавези да поред закупнине плаћа и пратеће трошкове дефинисане у Информацији.

Извођење радова на непокретности: привођење потребној намени, преправке и побољшања могућа уз претходну сагласност НИС а.д. о трошку Закупца. Закупац је у обавези да по Уговору о закупу непокретности достави одговарајуће полисе осигурања и средство обезбеђења (меница, сигурносни депозит, банкарсак гаранција).

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање непокретности и добити све релевантне информације у вези са непокретностима на мејлове: prvoslav.spasic@nis.rs  , (064) 888 5111 или savo.vukadinovic@nis.rs  (064) 888 5106.

Правна лица могу поднети понуде за пословне просторе/гараже, стоваришта, ресторане и земљиште.

Физичка лица могу поднети понуде за станове, стоваришта и земљиште.

Рок за доставу понуда је: 31.05.2024. године.

Понуда за закуп треба да садржи:

опште податке понуђача:

- за правна лица: назив, седиште, број жиро рачуна и назив банке, контакт телефон и мејл понуђача

- за физичка лица држављане Републике Србије : име и презиме, адресу пребивалишта/становања, број личне карте, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача

за физичка лица стране држављане : име и презиме, адресу пребивалишта/становања, број пасоша, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача

 

податке о непокретности:

- редни број и адресу непокретности из Огласа за који се подноси понуда,

- понуђени износ закупнине у еурима,

- намена/делатност којом ће се понуђач у непокретности бавити,

- изјаву понуђача да ће непокретност узети у виђеном стању и исту привести намени сопственим средствима без права потраживања од НИС а.д. Нови Сад

Уз понуду прилаже се следећа документација:

1) за правна лица:

- фотокопија извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

- попуњен и потписан: SA-10.01.06-002: Власничка структура до нивоа стварних власника са основним подацима о трансакцијама и пратећим изјавама

2) за физичка лица држављане Републике Србије:

- фотокопија очитане личне карте.

3) за физичка лица стране држављане:

- фотокопија пасоша

Понуде се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Не отварати-понуда за закуп непокретности“ (прецизирати за која врсту непокретности се конкурише- пословног простора/стана/ стоваришта /ресторана/ земљишта) нпр. „Не отварати – понуда за закуп стана“), на адресу:

НИС а.д. Нови Сад

за Департман за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине

Народног фронта број 12, 21 000 Нови Сад или

Милентија Поповића број 1, 11 000 Београд.
 

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 (тридесет) дана по истеку рока за подношење понуда.

Предност при избору има понуда са највишом ценом закупа за конкретну непокретност. Уколико више понуда са истом ценом закупа, уз прихватање осталих услова, НИС а.д.  задржава право да одреди најповољнију понуду

НИС а.д. задржава право да не изврши избор понуде.

Међусобни односи са изабраним понуђачем ближе ће се уредити Уговором о закупу (у саставу пословног комплекса) или Уговором о закупу ( ван пословног копмлекса) или другим одговарајућим Уговором о закупу, Споразумом о антикорупцијском понашању, по потреби и ХСЕ Споразумом.

Уколико изабрани понуђач не потпише понуђена уговорна документа у року од 7 (седам) дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

 

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за уговарање пословно-техничке сарадње за следећу станицу за снабдевање горивом:

 

Редни
бр.
Станица за снабдевање горивом Општина где се налази објекат (станица) Почетна цена закупнине(еура/месечно) Минимална количина нафтних деривата за уговарање ( у лит.год.)
1

Б.Карловац

Алибунар

1.205

700.000

Напомена: Цена месечне закупнине изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Станице за снабдевање горивом се уговарају за пословно-техничку сарадњу на одређено време, у виђеном стању.

Намена станица за снабдевање горивом: Обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима, на станицама за снабдевање возила.

Корисник је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите као и остале таксе и накнаде у вези са функционисањем објекта станице за снабдевање горивом.

Трошкови преправке и адаптације, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Друштва, падају на терет Корисника без права потраживања од Друштва.

Корисник не може уговорену станицу за снабдевање горивом или њен део издати у подзакуп.

Примопредаја објеката: март 2024.г.

Друштво задржава право да одреди најповољнијег Корисника-понуђача.

Друштво задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити Уговором о пословно-техничкој сарадњи (Типска форма СА-08.06.29-032, верзија 4.0.) који ће израдити НИС а. д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени уговор о пословно-техничкој сарадњи у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети искључиво правна лица.

Рок за доставу понуда је 25.01.2024. године, до 16 часова.

Документација за уговарање пословно-техничке сарадње садржи:

- Образац за проверу правног лица-понуђача.
- Фотокопију извода из регистра привредних субјеката.
- Профил Понуђача: основне информације о Понуђачу које укључују пословање, делатност, опис производа и услуга, малопродајне мреже за продају нафтних деривата (ако постоји), тренутан број запослених, висина пословних прихода према последњем усвојеном финансијском извештају и остале битне пословне информације о Понуђачу.
- Изјава о власничкој структури.
- Изјава понуђача да не постоје законска ограничења да понуђач постане Корисник бензинских станица, да овлашћено лице није осуђивано и да се против овлашћеног лица не воде кривични поступци.
- Изјава овлашћеног лица понуђача о безусловном прихватању текста Уговора о пословно-техничкој сарадњи.
- Изјаву овлашћеног лица Понуђача о непостојању правних спорова или неизмирених обавеза према НИС а.д. Нови Сад.
- Попуњен и оверен образац Понуде, као и Прилог 1 – Спецификација нафтних деривата.
- Пуномоћје или други документ којом се доказује да је лице које је потписало Понуду овлашћено да то учини у име Понуђача

НАПОМЕНА:

Заинтересовани могу добити све информације и документацију у вези са станицама за снабдевање горивом, као и упутити захтев за разгледање станица за снабдевање горивом на е-mail mladen.popara@nis.rs или на тел. бројеве: 011 205 8314; 064 888 6743 О резултату прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 25 дана по истеку рока за подношење понуда

Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу:

НИС а.д. Нови Сад, Блок Промет, Департман за развој бизниса, 11070 Београд, Милентија Поповића бр. 1 – са назнаком „Не отварати-понуда за уговарање пословно-техничке сарадње на станицама за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад“.