Набавка Продаја и закуп имовине

Продаја и закуп имовине

Фото: Александар Милутиновић

Реализација продаје непотребне имовине у НИС а.д. је дефинисана по 3 области према категоријама и бизнис делатностима. Сектор складишних операција заједно са Сектором тендерских поступака организује и спроводи реализацију отуђења некурентне и неликвидне имовине на нивоу НИС а.д. и Зависних Друштава која послују на територији РС а у складу са усвојеним иницијативама.


Предмет продаје су расходована основна средства, непотребни материјали из складишта и генерисани отпад (изузев опасног отпада за чије отуђење је обавезно ангажовање овлашћеног оператера за збрињавање опасног отпада у складу са Законом). Продаја се врши организовањем и спровођењем отворених Аукција или путем прикупљањем понуда у случајевима продаје некурентних материјала који су неоштећени и углавном представљају вишак ресурса неопходних за несметан рад постројења.

У складу са дефинисаном стратегијом развоја, НИС а.д. врши отуђење и давање у закуп непокретне имовине (земљишта и некретнине) које нису у плану даљег коришћења. Сектор за реализацију непрофилних актива уз подршку Сектора тендерских поступака организује и спроводи реализацију отуђења непотребне непокретне имовине путем отворених Аукција. Сектор закупа непокретне имовине и сектор складишних операција самостално организују и спроводе прикупљање понуда за издавање у закуп непокретне имовине.