Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

САП број

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Јединица мере Количина Цена Детаљи
Блок Прерада 6226720 Цев бешавна Алати, Уређаји и Апарати М - метар 2.416,20 55,72
Блок Прерада 6227636 ремен клинасти13x850лw Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 2,00 147,52
Блок Прерада 6227219 ремен клинасти 13x2000 Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 10,00 869,55
Блок Прерада 6222152 семеринг 28x38x7 Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 5,00 105,00
Блок Прерада 6227051 обло.вент,манз Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 13,00 1.632,68
Блок Прерада 6227034 обло.вент,манз Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 4,00 5.758,57
Блок Прерада 6209375 ремен пљоснати ЛТ10 Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 3,00 1.660,00
Блок Прерада 6209393 ремен пљоснати Л14 Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 5,00 223,00
Блок Прерада 6210893 семеринг ЦРW1 Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 5,00 122,40
Блок Прерада 6209476 рем.клин 10x1800ли Алати, Уређаји и Апарати КОМ - комад 10,00 553,35