Набавка Политика приватности

Политика приватности

I Уводни део

Овом Политиком приватности (у даљем тексту: Политика) ближе се уређују питања обраде података о личности која се спроводи у сврхе дефинисане тачком 3, главе II ове Политике, као и питања заштите података о личности.

Политика ће повремено бити ажурирана након чега ће бити објављена на интернет порталу: https://www.tenderi.nis.rs/politika-privatnosti .

Молимо Вас да се приликом сваке посете предметном интернет порталу упознате са одредбама актуелне Политике, пре започињања пријаве на објављене конкурсе/тендере/аукције.

Портал је намењен физичким лицима која желе да учествују на објављеним конкурсима/тендерима/аукцијама, односно привредним друштвима (укључујући предузетнике) која достављају податке о личности својих радно-ангажованих лица потребне за било какав вид пословне сарадње.

II Заштита података о личности

У складу са чланом 23. ЗЗПЛ испуњавајући дужности заједничких руковаоца у својству правних лица према Учесницима конкурса/тендера/аукција (у даљем тексту: Учесници), као лица од којих се прикупљају подаци о личности који се на Учесника односе, заједнички руковаоци пружају ниже наведене информације.
У случају кад привредна друштва (укључујући предузетнике) достављају податке о личности својих радно-ангажованих лица, дужна су да иста информишу о обради података о личности, у сврху учешћа на конкурсу/тендеру/аукцији и евентуалној каснијој реализацији уговора са заједничким руковаоцима или пак неким од заједничких руковаоца.

1. Информације о заједничким руковаоцима

Заједничке руковаоце чине следећа привредна друштва:

Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривате и производњу природног гаса “Нафтна индустрија Србије“, ул. Народног фронта бр. 12, Нови Сад, МБ: 20084693 (у даљем тексту: НИС), НАФТАГАС-НАФТНИ СЕРВИСИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, ул. Пут Шајкашког Одреда бр. 9, Нови Сад, МБ: 20801786 (у даљем тексту: НФС), НАФТАГАС - Транспорт друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, Нови Сад, МБ: 20829923 (у даљем тексту: ТРС), НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР НИС - НАФТАГАС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, ул. Народног фронта бр. 12, Нови Сад, МБ: 20802421 (у даљем тексту: НТЦ), НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗРЕЊАНИН, ул. Београдска бр. 26, Зрењанин, МБ: 20801794 (у даљем тексту: ТХС), Акционарско друштво НИС ПЕТРОЛ Београд, Милентија Поповића бр. 1, Београд, МБ: 20094630 (у даљем тексту: НПЛ).

2. Контакт

НИС, који у складу са уговорно-правним односима закљученим с сваким појединачним руковаоцем, врши услуге у име и за рачун истих, кад су у питању услуге, ближе наведене у тачки 3 ове главе.

Инфо - Контакт центар: (0-24) 08 0000 8888

Адреса електронске поште: office@nis.rs

За сваку појединачну сврху дефинисану тачком 3, могу се контактирати организациони делови НИС-а надлежни за пружање услуга зависним друштвима, и то:

- Департман за управљање имовином, Функције за правна и корпоративна питања - imovina@nis.rs (3.1),
- Сектор за тендерске поступка, Функције за набавку - tender@nis.rs (3.2.),
- Сектор за логистичке услуге, Функције за набавку – Департман за развој набавке mtspki.dpriuz@nis.rs (3.3.)
- Сектор за реализацију непрофилних актива, Функције за стратегију и инвестиције – fis.srna@nis.rs (3.4.).

3. Сврха обраде података о личности

Заједнички руковаоци обрађују податке о личности у следеће сврхе:

3.1. у сврху издавања у закуп непокретне имовине која је у својини заједничких руковаоца,

3.2. у сврху тендерске/аукцијске процедуре, односно провере испуњености квалификационих критеријума (техничких карактеристика и дефинисаних услова) неопходних за избор добављача,

3.3 у сврху продаје некурентне робе и пружања логистичких услуга, односно прикупљања понуда и израде уговора о пружању логистичких услуга и купопродаји некурентне робе,

3.4 у сврху продаје непокретности које су у својини заједничких руковаоца, односно израде пуномоћја и уговора о купопродаји, као и у сврху закупа станова на неодређено време по Закону о становању и уговора о откупу са отплатом откупне цене на рате (дугорочни откупи).

4. Правни основ обраде података о личности

Заједнички руковаоци обрађују податке о личности на основу слободно датог пристанка (пријаве на објављене конкурсе за купопродају или издавање у закуп непокретности или тендерске/аукцијске продаје), као и на основу уговорно правног односа приликом победе на конкурсу, тендеру или аукцији.

5. Врста података о личности које заједнички руковаоци обрађују

У зависности од сврхе обраде (тачка 3), прикупљају се следећи подаци:

(3.1.) Име и презиме физичког лица, ЈМБГ, адреса пребивалишта/боравишта, очитана, односно копија личне карте с подацима садржаним у истој (датум рођења, место рођења, број личне карте, фотографија, место издавања итд.), копија пасоша са подацима садржаним у истом (број пасоша, датум рођења, место рођења, фотографија, место, држава и датум издавања) за стране држављане, адреса електронске поште, број телефона;

(3.2.) У зависности од врсте тендерског/аукцијског поступка, као и захтева надлежних организационих делова заједничких руковаоца (наручиоца правног посла), заједнички руковаоци могу обрађивати следеће податке: подаци из сертификата о обучености физичких лица, подаци из копија возачких дозвола, подаци из лиценци итд., а као што су име и презиме, датум издавања сертификата/лиценце, ЈМБГ, датум и место рођења, број возачке дозволе, датум издавања докумената и сл.

(3.3.) Име и презиме физичког лица/власника правног лица, ЈМБГ, односно број пасоша и датум рођења за стране држављане, адреса пребивалишта/боравишта, очитана, односно копија личне карте с подацима садржаним у истој (датум рођења, место рођења, број личне карте, фотографија, место издавања итд.), адреса електронске поште, број телефона.

(3.4.) Име и презиме физичког лица, ЈМБГ, односно број пасоша и датум рођења за стране држављане, адреса пребивалишта/боравишта, очитана, односно копија личне карте с подацима садржаним у истој (датум рођења, место рођења, број личне карте, фотографија, место издавања итд.), адреса електронске поште, број телефона.

6. Примаоци података о личности

У зависности од сврхе обраде (тачка 3) подаци о личности се достављају:

(3.1.) организационим деловима заједничких руковаоца, дефинисаним у тачки 1. ове главе, надлежним за издавање непокретности у закуп,

(3.2.) организационим деловима заједничких руковаоца, дефинисаним у тачки 1. ове главе, надлежним за спровођење тендерског/аукцијског поступка, укључујући наручиоце правног посла (организационог дела унутар заједничких руковаоца),

(3.3.) организационим деловима заједничких руковаоца, дефинисаним у тачки 1. ове главе, надлежним за прикупљање понуда , укључујући наручиоце правног посла (организационог дела унутар заједничких руковаоца)

(3.4.) организационим деловима заједничких руковаоца, дефинисаним у тачки 1. ове главе, надлежним за купопродају непокретности, односно израду пуномоћја, као и јавним бележницима (који оверавају пуномоћја и уговоре о купопродаји), Републичком геодетском заводу и надлежним службама катастра непокретности (ради спровођења промена носиоца права својине на непокретности), надлежним пореским управама (промена обвезника пореза на имовину и утврђивање пореза на промет апсолутних права).

7. Време чувања података о личности

Време чувања зависи од конкретне сврхе обраде података о личности (тачка 3) подаци о личности се чувају:

(3.1.) годину дана од дана истека конкурса (кад су у питању понуде које нису прихваћене), односно током трајања уговора о закупу и 5 (пет) година након истека уговора (кад су у питању лица која су победила на конкурсу и с којима је закључен уговор о закупу),

(3.2.) 3 (године) од дана објаве аукције/тендера,

(3.3.) годину дана кад су у питању понуде које нису прихваћене и 3 (три) године након истека уговора (кад су у питању лица која с којима је закључен уговор о пружању логистичких услуга и купопродаји некурентне робе),

(3.4.) 10 (десет) година од овере уговора о купопродаји непокретности код јавног бележника , односно код дугорочних уговора о закупу и откупу станова подаци се чувају док траје уговорни однос (у случају дугорочног откупа 40 година).

Након истека рока за чување података о личности, документација у папирном облику која садржи исте ће бити уништена као документација поверљиве садржине, односно документи у електронском облику ће бити обрисани.

8. Мере заштите

Заједнички руковаоци ће на одговарајући начин заштитити податке о личности од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа, односно предузеће све неопходне техничке, кадровске и организационе мере заштите података, у складу са Законом о заштити података о личности и интерним актима.

9. Права лица чији се подаци обрађују

У односу на податке о личности, лице чији се подаци обрађују има следећа права:
- право да од представника заједничких Руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде, укључујући право на достављање копије података које заједнички руковаоци обрађују (члан 26. ЗЗПЛ);
- право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29. ЗЗПЛ);
- право да затражи брисање података (члан 30. ЗЗПЛ);
- право на ограничење обраде (члан 31. ЗЗПЛ);
- право на преносивост података (члан 36. ЗЗПЛ)
- право на приговор (уколико је основ обраде легитиман интерес руковаоца или треће стране, односно обављање послова у јавном интересу или извршење законом прописаних овлашћења заједничких руковаоца, члан 37. ЗЗПЛ)
- право на опозив пристанка (уколико је основ за обраду пристанак лица чији се подаци о личности обрађују, члан 15. ЗЗПЛ) - Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива,
- право да се на њега или њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање, ако се том одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов/њен положај (члан 38. ЗЗПЛ);
- право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица (члан 53. ЗЗПЛ);
- право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности
- право на судску заштиту ако сматра да су му/јој повређена права из ЗЗПЛ (члан 84. ЗЗПЛ);
- друга права гарантована важећим ЗЗПЛ.

Лице на које се подаци односе може се обратити представнику заједничких руковаоца Захтевом за остваривање права. Лице захтев може поднети у писаном или електронском облику, на званичну поштанску адресу Друштва (Народног фронта број 12, Нови Сад) или на официјелну адресу електронске поште Функције за корпоративну заштиту (fkz@nis.rs).

Представник заједнички руковаоца ће у односу на остваривање права пружити лицу чији су подаци прикупљени све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ.

10. Контакт подаци за добијање додатних обавештења о обради

Лице чији се подаци обрађују, у вези са свим питањима која се односе на обраду личних података, укључујући и начин остваривања права и увид у документе, се може обратити Функцији за корпоративну заштиту, достављањем на e-mail адресу Функције fkz@nis.rs или на званичну адресу НИС office@nis.rs.

III Остале одредбе

Заједнички руковаоци не сносе никакву одговорности за штету која је проузрокована Учесницима или трећим лицима, услед злоупотребе коју може учинити треће лице достављањем података о личности који се на њега не односе, а у сврху пријаве на конкурс/аукцију/тендер.