HSE ФОРУМ 2024 - Агенда

Време

Агенда

09:00-10:00

Регистрација учесника

10:00-10:05

НЅЕ Инструкција

10:05-10:15

Отварање и уводно обраћање директора Функције за ХСЕ
Иван Дмитриев, НИС

10:15-10:25

Уводно обраћање Управе за безбедност и здравље на раду
Миодраг Лонцовић

10:25-11:20

Безбедност саобраћаја
Бранко Стаматовић, Агенција за безбедност саобраћаја

11:20-11:45

Захтеви безбедности саобраћаја према извођачима
Даворин Перишић, НИС

11:45-12:25

Кафе пауза / посета сајму образовања

12:25-12:30

Nagradna igra

12:30-12:50

Реализација капиталних пројеката уз примену ХСЕ захтева
Јована Игњатовић, НИС, Блок Промет

12:50-13:05

Извођачи капиталних пројеката
Немања Петковић, Гоша Монтажа

13:05-13:20

Извођачи капиталних пројеката
Бојан Лагод, Енерготехна

13:20-13:40

Добра пракса – научене лекције из капиталног ремонта 2023
Ервин Одри, ХИП Петрохемија

13:30-13:50

Уочене неусаглашености код извођача
Славко Бабић, НИС

13:50-14:30

Панел дискусија: Механизовано подизање и премештање терета – нови ХСЕ захтеви
Јовица Бојиновић, НИС
Милош Цветковић, НИС
Даворин Перишић, НИС

14:30-15:30

Коктел

ПОСЕБАН ПРОГРАМ – САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Мала позоришна сала

10:00-15:30

Партнерски факултети:
Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин
Факултет Техничких наука, Нови Сад
Факултет заштите на раду, Ниш

ВР – нове технологије у образовању
Делта реалитy, Загреб
Електронски факултет, Ниш

 

Осмех и мудар окидач за сваку потребу

У циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а, а у складу са нашим опредељењем да будемо друштвено одговорна компанија, почевши од 01.04.2013.године сви извођачи услуга* и њихови подизвођачи који испуњавају захтеве законске регулативе Републике Србије из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, ће бити у могућности да учествују на тендерима и у поступцима набавке које организује и спроводи НИС а.д. Нови Сад.

Oбавештење

Поштовани сарадници,
Обавештавамо вас да је 06.01.2022. године постојећи НЅЕ Споразум усаглашен са последњим тенденцијама и међународним праксама у овој области.

Због тога вас молимо да пажљиво погледате овај документ, а посебно Прилог 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу током реализације високо-ризичних радних активности у коме су наведени захтеви које НИС а.д. Нови Сад и зависна друштва имају према Вама и Вашим запосленима.
Овај Прилог односи се на наше сараднике који су уговорили или се приликом уговорених услуга морају обавити наведене активности:

 

• извођење земљаних радова;

• радови на висини;

• радови у затвореном простору;

• радови у зонама у којима је могућа појава токсичних и/или експлозивних гасова;

• извођење бушећих и ремонтних радова;

• радови у области електро-безбедности;

• услуге у области коришћења превозних средстава и специјалне механизације, као и превоза запослених и робе;

• високо-ризичних радних активности.

 

У случају да имате питања у вези са изменама НЅЕ Споразума, можете нас контактирати на следеће електронске адресе: hse.kvalifikacija@nis.rs и/или vladimir.todorovic@nis.rs како бисмо на заједничким комуникационим сесијама разјаснили све недоумице.
Хвала унапред на Вашем разумевању.

Изузеци из процеса НЅЕ квалификације

Сви Извођачи услуга у обавези су да прођу кроз процес HSE квалификације, осим у случајевима када се баве искључиво пружањем следећих услуга:

 • Услуге које се експлицитно врше ван локација НИС а.д Нови Сад (сервисирање, еталонирање, баждарење и сл.);
 • Административне услуге (превођење, консултантске, правне, софтверске, пројектантске, дизајнерске, шпедитерске, логистичке (без услуга транспорта), штампарске, банкарске, процена/укњижења имовине - катастарска снимања објеката, маркетиншке услуге које не обухватају висинске радове и сл.);
 • Здравствене услуге;
 • Снабдевање Друштва од стране добављача и реализатора уговора, који се третирају као трећа лица.

Документа потребна за квалификацију са аспекта БЗР, ЗЖС и ЗОП:

Делимично изузеће из процеса НЅЕ квалификације

За Извођаче, пружаоце одређених услуга, предвиђена је делимична примена захтева Процеса Управљање Извођачима, и то:

 • услуге сервисирања опреме која је у гарантном року и коју је уградио важе искључиво захтеви Процеса III, и то активности: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.
 • За услуге пружене од стране јавних предузећа, установа или органа, као и компанија које се налази на Листи безалтернативних добављача, на локацијама Друштва не важи обавеза НЅЕ преквалификације/квалификације, али важе сви остали захтеви процеса.

Видео упутства за попуњавање HSE упитника

Због лакшег разумевања и примене процеса Управљања извођачима од стране Извођача НИС а.д. Нови Сад у наставку Вам представљамо табеларни преглед Процеса наведених активности према већ навођеним нумерацијама:

1.

Претквалификација
Kвалификација Извођача

 • 1.1 НЅЕ квалификација извођача
 • 1.2 Прелиминарни НЅЕ аудит извођача
 • 1.3 Процена нивоа HSE ризика у фази израде техничког задатка. Именовање ЈОЛ и Лица за НЅЕ
 • 1.4 HSE квалификација извођача / понуђача у области HSE
 • 1.5 Tехнички и HSE аудит за нове извођаче са пословима високог ризика (по потреби)
2.

Избор Извођача

 • 2.1 Поступак избора Извођача
 • 2.2 Дефинисање кључних показатеља учинка (KPI) за Извођаче високог ризика
 • 2.3 Усаглашавање и потписивање Уговора о услугама и Споразума HSE; Именовање ЈОЛ и Лица за НЅЕ
 • 2.4 Именовање осталих одговорних лица испред наручиоца услуге
3.

Извођење радова

 • 3.1 Достављање документације од стране Извођача и Уводни радни састанак
 • 3.2 Провера спремности извођача за извођење радова (опрема, документација о запосленима...)
 • 3.3 Израда Плана HSE активности, Eлаборат o уређењу градилишта (по потреби)
 • 3.4 Спровођење уводне HSE обуке Извођача
 • 3.5 Иницирање извођења радова на локацијама
 • 3.6 Издавање дозволе за рад за активности високог ризика (по потреби)
 • 3.7 Оперативни састанци пре почетка радова
 • 3.8 Надзор Извођача
 • 3.9 Пријављивање HSE догађаја
 • 3.10 Примопредаја локације додељене извођачу радова
4.

Оцена и анализа рада извођача

 • 4.1 Оцена/евалуација Извођача
 • 4.2 Мере за побољшање квалитета и безбедности Извођача
 • 4.3 Мотивација и санкције Извођача

Један од основних предуслова наставка пословне сарадње, уз перманентно поштовање законске регулативе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП јесте потреба да ваша компанија буде квалификована са аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, што се остварује путем процеса HSE квалификације, односно попуњавањем HSE упитника и достављањем одређених докумената.

Важне напомене за попуњавање и достављање НЅЕ Упитника

Заинтересовани Извођачи су дужни да доставе HSE квалификациони упитник, који је попуњен од стране именованог Лица за безбедност и здравље на раду а потписан од стране одговорног лица Извођача, као и сву пратећу HSE документацију.

Сви Извођачи попуњавају документ HSE квалификациони упитник, и то на начин који је описан у самом документу.

 • Уколико Извођач обавља сервисне услуге (које нису из области заштите животне средине и из области смештаја и исхране запослених) онда треба минимално да достави доказе који потврђују испуњење:
 • основних елиминационих критеријума (Дефинисани у Табели 1, документа HSE kvalifikacioni upitnik_opšti, део 1 (Упитник)) и
 • у зависности од нивоа НЅЕ ризика услуге за коју се пријављује елиминационе критеријуме за Извођаче умереног и високог ризика (Дефинисани у Табели 2, документа HSE kvalifikacioni upitnik_opšti, део 1 (Упитник)).
 • Уколико Извођач обавља послове из области заштите животне средине попуњава HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS начин попуњавања упитника је идентичан као и за остале услуге, али минимално мора да испуни:
 • основне елиминационе критеријуме (Дефинисани у Табели 1, документа HSE kvalifikacioni upitnik_ ZŽS, део 1 (Упитник)) и
 • елиминационе критеријуме за рад у области заштите животне средине (Дефинисани у Табели 2, документа HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS, део 1 (Упитник)).
 • Уколико извођач обавља послове из области смештаја и исхране запослених минимално мора да испуни обавезне критеријуме за рад у области смештаја и исхране запослених (Дефинисани су у документу HSE kvalifikacioni upitnik_SIZ)

Извођач може доставити и доказе за све остале наведене критеријуме, у НЅЕ квалификационом упитнику, јер на тај начин он добија већи укупни резултат, што се види на дну документа. Подсећамо Вас да је овај Квалификациони упитник незаменљив део приликом коначног одабира Извођача.

Извођач је дужан да информише своје запослене (и друга лица које ангажује) о обради података о личности, у сврху НЅЕ квалификације и евентуалне касније реализације уговора са НИС а.д. Нови Сад која се врши од стране НИС а.д. Нови Сад, у складу са Законом о заштити података о личности.

Молимо Вас да нам уз попуњен HSE упитник, доставите документацију (обележену у складу са захтевом на који се односи) која потврђује наводе из Упитника, као и ажуриране и верификоване БЗР обрасце (евиденције) искључивo електронском поштом на адресу: hse.kvalifikacija@nis.eu - како бисмо потврдили наводе у упитнику и тако започели, односно наставили успешну сарадњу.

Тражена документација се доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.

Сва документација која се доставља за потребу НЅЕ квалификације мора бити спакована (winzip) и послата уз мере заштите само уз примену узајамно прихватљивих метода шифрирања (криптовања), комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података. Уколико достављена документација не буде криптована (заштићена шифром), документација неће бити прегледана.

Уколико имате додатних питања, молимо Вас да нас контактирате.

Контакт особa:

Владимир Тодоровић, Експерт координатор за НЅЕ,

vladimir.todorovic@nis.eu +381/648882714