Набавка Продаја и закуп имовине Закуп непокретне имовине

Закуп непокретне имовине

 

НИС ПЕТРОЛ а.д. Београд

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за учешће у поступку ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМПЛЕКСА У САСТАВУ КОНАЧИШТА „КАЋУН“ ЗЛАТИБОР

 

Поштовани,

Овим путем Вас обавештавамо да НИС ПЕТРОЛ а.д. Београд разматра могућност издавања у закуп Комплекса у саставу Комплекса Хотела_Коначишта „Каћун“ Златибор, општина Чајетина, улица Панте Мијаиловића бр. 8. С тим у вези позивају се све заинтересоване стране (искључиво правна лица) да обавесте НИС ПЕТРОЛ а.д. Београд о свом интересу/намери за учешће у конкурсу за издавање у закуп поменутог Комплекса.

Опис Комплекса и основни услови за издавање у закуп Комплекса су  представљени у Информацији на следећем линку.

 

Остали услови ће бити дефинисани у следећем кругу, односно кад правна лица искажу своју заинтересованост за узимање у закуп, НИС ПЕТРОЛ а.д. Београд ће им доставити ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, у коме ће бити исказана цена закупа и остали услови, те ће се изабрати понуђач који достави најповољнију/највишу цену закупа (при чему Понуде које буду достављене са нижом ценом од понуђене у самом Позиву се неће ни узимати у разматрање). Уколико пристигне више понуда са истом ценом закупа, уз прихватање осталих услова, НИС ПЕТРОЛ а.д. Београд задржава право да одреди најповољнију понуду, као и да задржава право да не изврши избор понуде.

 

Достављање Писма заинтересованости по овом позиву обезбеђује подносиоцу писма право учешћа у наредном кругу, у поступку за издавање у закуп Комплекса у саставу Коначишта „Каћун“ Златибор.

 

Писмо заинтересованости могу поднети правна лица.

Писмо заинтересованости  треба да садржи  кратак опис/визију учешћа на конкурсу за издавање у закуп поменутог Комплекса као и:

  • предлог износа закупнине (необавезујућа понуда) за дати рок закупа 1+ 1 година
  • предлог другог одговарајућег  рока закупа  са предлогом износа закупнине (необавезујућа понуда)

 Уз  Писмо заинтересованости доставити и  следећа докумената:

  • Опште податке: назив, седиште, телефон, мејл адресу и контакт лице;
  • Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеној регистрацији пореског идентификационог броја (ПИБ) - скен/фотокопија
  • Изјаву да је регистрован за обављање делатности хотелијерства и угоститељске делатности, те да ће Комплекс користити искључиво за обављање делатности хотелијерства односно смештаја и исхране гостију и пружања ванпансионских угоститељских услуга

 

Захтев за учешће у конкурсу односно достављање Писма заинтересованости, заједно са осталом траженом документацијом заинтересоване стране могу упутити путем:

електронске поште на мејл адресу kabinet.nispetrol@nis.rs или

писане поште на адресу: НИС Петрол а.д. Београд, Милентија Поповића бр. 1, 11 000 Београд, Република Србија, са назнаком „Не отварати. Писмо заинтересованости за закуп Комплекса у саставу Коначишта „Каћун“ Златибор“5

 

Рок за доставу Писама заинтересованости: 15.7.2022.године до 00.00 часова. Писма заинтересованости пристигла након тог рока, на дату адресу неће бити предмет разматрања по овом конкурсу.

Контакт особа: Марија Јовин , тел: 0648881416 : електронска пошта: marija.jovin@nis.rs   

 

 

НИС а.д. Нови Сад

Oглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине према следећем огласу:


1. Пословни простор

Ред.
број
Адреса пословног простора Површина у м2 Почетна цена (еура/м2) Делатност/намена простора
1a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5            

подрум – магацински простор  - лева  страна

301,70 0,60 Магацински простор                    

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5            

подрум – магацински простор  - десна страна

66,33

1,5

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5, приземље -   канцелариjски простор -   лева страна   32,49 2,50 Административни послови

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

први спрат - канцелариjски простор - лева страна

 

51,96

2,5

Административни послови

Услов:  понуда за цео простор  

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

први спрат - канцелариjски простор - лева страна

            317,48              2,10

Административни послови

Услов:  понуда за цео простор  

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
Гаража - помоћни објекат са припадајућим платоом 

 

 

72 м2 (објекат) + 35 м2 (плато)

 

210,00 е/месец

 

Услужне делатности (креативне радионице или радионице са тихом/мирном делатности (без коришћења бучних машина-ткање, поправка бицикла, израда кључева, поправка обуће и слично) ) и плато манипулативни простор 

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5
паркинг места број 13, 17

 

 

 

 

-

по 25,00/ месец

Паркирање путничких возила
Услов: уз понуду за закуп пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5,   у површини од 90 до 110  м2 по 1 паркинг месту 

 

 

за понуде преко 500 м2 за пословне просторе Нови Сад, Арсе Теодоровића 5  

500+

за 10 % мања цена од почетне цене закупа за 1а,1б,1в,1г, 1д,

-

2

Нови Сад, Народног Фронта  12  локали број 1,2,3,4 (у целини или деловима према информацији)

203,49

10,5

Административни послови

 

3 Нови Сад, Народног Фронта  12,  локал број 6 43,39 10,00  Административне и услужне делатности. Рок закупа 3 године
4 Сомбор, Гаковачки пут бб/Јосипа Маринковића бб део Комплекса  Сомбор : зграда пунионице малих боца са надстрешницом површине у основи  199 м2, са делом припадајућег земљишта кп 145/2 КО Суботица у површини од  3940 м2 ,са пратећим садржајем 238,80 e/месечно

Административно – пословне делатности, производно/услужен/складишен делатности, магацински/складишни простор, паркинг простор

Рок закупа: 3 године

Ограничења: Забрањено је обављање делатности у вези продаје нафтних деривата и ТНГ

5 Пословна  зграда     Панчево, Милоша Обреновића број 8

Комплекс Панчево: пословна зграда површине у основи 313м2, корисне површине 778,08 м2, спратност приземље+2 спрата са припадајућим земљиштем кп 5184 КО Панчево површине 1649 м2

 

Припадајућа опрема и инвентар 

 

 

 

 

2045 е/месец

 
 
 

 

104,78 е/месец

 

 

 

 за обављање административне делатности, ИТ делатности,канцеларијске            делатности                                                                                                                                               Списак дат у Информацији у    Огласу      

6 Комплекс Врање, Маричка број 3 Продавница корисне површине 42 м2, са припадајућим земљиштем кп 6052/5 КО Врање 1 површине 378 м2 84 е/месец

Административни послови,услужне делатности 

Ограничење: Комплекс се не може користити за делатност трговине  течним нафтним гасом

Улазак у посед од 02.09.2022. године


2. Станови (тренутно нема расположивих)


3. Ресторани

Ред.
број
Адреса ресторана Површина у м2 Почетна цена (еура/месечно) Делатност/намена простора
1  Нови Сад, Рибарско острво бб
Комплекс Рибарско острво 
(Ресторан
, површине у основи  62м2 на катастарској парцели  7357 КО Нови Сад 2 , Ресторан - дограђени део, површине у основи  43м2, надстрешница  2, површине у основи 6м2, надстрешница 1, површине у основи  14м2 и контејнер канцеларија,  површине у основи 7м2 сви  на  катастарској парцели број 7342 КО Нови Сад 2,  надстрешница  3, површине у основи  62м2 на катастарској парцели  7358  и 7342  КО Нови Сад 2 и  пратећи садржај)

 
740,00  Услужно- угоститељскa делатност, административни послови.     напомена: улазак у посед могућ од 10.08.2022. године            

4. Стоваришта

Редни број Адреса стоваришта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месечно
Делатност/ намена простора

1

Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113

Складиште Нови Кнежевац

( складиште површине у основи 81 м2, стоваришни простор површине у основи 107 м2 ( и подрум корисне површине 95,79 м2) и рампа површине у онсови 28 м2),  ближе описано у информацији

70

Складиштење робе

 

 

2

Шабац, Синђелићева  44

Зграда магацина,Отворено складиште бачви  и припадајуће земљиште , ближе описано у  информацији 

 

135,00

 

Магацински простор

Рок закупа 2 године


5. Земљиште

Редни број Адреса земљишта Опис предмета закупа Почетна цена закупа
еура/ месечно
Делатност/ намена простора
     1 Српски Елемир, потес: Мало и Вел.Пландиште Земљиште_парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир, површине 4010 m2, у виђеном стању 160 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године

2 Општина Кањижа, место Адорјан, катастарска општина: Адорјан, потес: 29. новембра. Део парцела катастарски број 1808 КО Адорјан површине 4400 м2, у виђеном стању 220 евра/година

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године, Закупац је у обавези да сам обезбеди приступ земљишту преко суседних парцела

3 Нови Кнежевац, место Мајдан, потес Живин буџак  катастарска парцела број 1551 КО Мајдан површине 1838 м2 85 евра/година у пољопривредне сврхе  
Рок закупа : 1-3 године
 

6. Технички сервиси доо Зрењанин

 
Пословни простор
Редни
бр.
Адреса пословног простора Површина Почетна цена закупа евра/месец Делатност

1

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1.и 2. спрату пословне зграде

1071,61

2.840,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

 

канцеларијски простор на 1. спрату

529,78

1.404,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор до попуњавања паркинг места

Нови Сад, Пут шајкашког одреда 4 у саставу пословног комплекса Складишта НД Нови Сад

канцеларијски простор на 2. спрату

541,83

1.436,00

Административна, канцеларијска, ИТ, једноставнија производна делатност

предност: закупац има право да бесплатно користи паркинг простор  до попуњавања паркинг места

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОГЛАСУ

Детаљније Информације о непокретностима, као и условима и ограничењима закупа за сваку непокретност се могу видети путем линка, у колони «Адреса» табела под тачкама табела под тачкама 1, 2, 3, 4, 5 и 6 .

Непокретности се дају у закуп у виђеном стању, без могућности давања (у целости или делимично) у подзакуп 3. лицима (без претходне писане сагласности НИС а.д.).

Рок закупа: на одређено време, на рок од 1 (једне) године, са могућношћу продужења, осим ако није другачије наведено у самом Огласу и Информацији о непокретности.

Цена закупа: изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Опционо коришћење припадајуће опреме и инвентара, дефинисано у Информацији уз месечну надокнаду у висини од 1% набавне вредности у пословним књигама НИС а.д. .

Закупац је у обавези да поред закупнине плаћа и пратеће трошкове дефинисане у Информацији.

Извођење радова на непокретности: привођење потребној намени, преправке и побољшања могућа уз претходну сагласност НИС а.д. о трошку Закупца. Закупац је у обавези да по Уговору о закупу непокретности достави одговарајуће полисе осигурања и средство обезбеђења (меница, сигурносни депозит, банкарсак гаранција).

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање непокретности и добити све релевантне информације у вези са непокретностима на мејлове: prvoslav.spasic@nis.rs , (064) 888 5111 или savo.vukadinovic@nis.rs  (064) 888 5106.

Правна лица могу поднети понуде за пословне просторе/гараже, стоваришта, ресторане и земљиште.

Физичка лица могу поднети понуде за станове, стовариште Шабац и земљиште.

Рок за доставу понуда је: 05.07.2022. године.

Понуда за закуп треба да садржи:

опште податке понуђача:

- за правна лица: назив, седиште, број жиро рачуна и назив банке, контакт телефон и мејл понуђача

- за физичка лица: име и презиме, адресу пребивалишта/становања, број личне карте, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача

 

податке о непокретности:

- редни број и адресу непокретности из Огласа за који се подноси понуда,

- понуђени износ закупнине у еурима,

- намена/делатност којом ће се понуђач у непокретности бавити,

- изјаву понуђача да ће непокретност узети у виђеном стању и исту привести намени сопственим средствима без права потраживања од НИС а.д. Нови Сад

Уз понуду прилаже се следећа документација:

1) за правна лица:

- фотокопија извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

2) за физичка лица:

- фотокопија очитане личне карте.

Понуде се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Не отварати-понуда за закуп непокретности“ (прецизирати за која врсту непокретности се конкурише- пословног простора/стана/ стоваришта /ресторана/ земљишта) нпр. „Не отварати – понуда за закуп стана“), на адресу:

НИС а.д. Нови Сад

за Департман за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине

Народног фронта број 12, 21 000 Нови Сад или

Милентија Поповића број 1, 11 000 Београд.
 

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 (тридесет) дана по истеку рока за подношење понуда.

Предност при избору има понуда са највишом ценом закупа за конкретну непокретност. Уколико више понуда са истом ценом закупа, уз прихватање осталих услова, НИС а.д.  задржава право да одреди најповољнију понуду

НИС а.д. задржава право да не изврши избор понуде.

Међусобни односи са изабраним понуђачем ближе ће се уредити Уговором о закупу (у саставу пословног комплекса) или Уговором о закупу ( ван пословног копмлекса) или другим одговарајућим Уговором о закупу, Споразумом о антикорупцијском понашању, по потреби и ХСЕ Споразумом.

Уколико изабрани понуђач не потпише понуђена уговорна документа у року од 7 (седам) дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде .

НИС а.д. Нови Сад   

Oглашава прикупљање писаних понуда за уговарање  пословно-техничке сарадње за следећу станицу за снабдевање горивом:

Ред. број Станица за снабдевање горивом Општина где се налази објекат  ( станица ) Почетна цена закупнине  (евра/месечно) Минимална количина нафтних деривата за уговарање у литрама годишње
1. Рипањ Вождовац 700 400.000

Напомена: Цена месечне закупнине изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Станице за снабдевање горивом се уговарају за пословно-техничку сарадњу на одређено време,  у виђеном стању.

Намена станица за снабдевање горивом: Обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима, на станицама за снабдевање возила.

Корисник је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите као и остале таксе и накнаде у вези са функционисањем објекта станице за снабдевање горивом.

Трошкови преправке и адаптације,  текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Друштва, падају на терет Корисника без права потраживања од Друштва.

Корисник  не може уговорену станицу за снабдевање горивом или  њен  део издати у подзакуп.

Примопредаја објеката:  август 2022.г.

Друштво  задржава право да одреди најповољнијег Корисника-понуђача.

Друштво задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити Уговором о пословно-техничкој сарадњи (Типска форма СА-08.06.29-032, верзија 4.0.) који ће израдити НИС а. д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени  уговор о пословно-техничкој сарадњи  у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети  искључиво правна лица.

Рок за доставу понуда за ССГ Рипањ је 29.06.2022. године, до 16 часова.

Документација за уговарање  пословно-техничке сарадње садржи:

- Образац за проверу правног лица-понуђача.

- Фотокопију  извода из регистра привредних субјеката.

- Профил Понуђача: основне информације о Понуђачу које укључују пословање, делатност, опис производа и услуга, малопродајне мреже за продају нафтних деривата (ако постоји), тренутан број запослених, висина пословних прихода према последњем усвојеном финансијском извештају и остале битне пословне информације о Понуђачу.

- Изјава о власничкој структури.

- Изјава понуђача да  не постоје законска ограничења да понуђач постане Корисник бензинских станица, да овлашћено лице није осуђивано и да се против овлашћеног лица не воде кривични поступци.

- Изјава овлашћеног лица понуђача о безусловном прихватању текста Уговора о пословно-техничкој сарадњи.

- Изјаву овлашћеног лица Понуђача о непостојању правних спорова или неизмирених обавеза према НИС  а.д. Нови Сад.

-  Попуњен  и оверен образац Понуде, као и Прилог 1 – Спецификација нафтних деривата.

- Пуномоћје или други документ којом се доказује да је лице које је потписало Понуду овлашћено да то учини у име  Понуђача

Заинтересовани могу добити  све информације  и документацију у вези са станицама за снабдевање горивом, као и   упутити захтев за разгледање станица за снабдевање горивом на е-mail  mladen.popara@nis.eu или на тел. бројеве: 011 205 8314; 064 888 6743 О резултату  прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 25 дана по истеку рока за подношење понуда

Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу:

НИС а.д. Нови Сад, Блок Промет, Департман за развој бизниса, 11070 Београд, Милентија Поповића бр. 1 – са назнаком „Не отварати-понуда за уговарање пословно-техничке сарадње на станицама за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад“.