Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6005352 AMORTIZER TAM Радна, теретна и специјална возила, резервни делови и гуме KOM - komad 10,00 2.975,48
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8118994 REDUCIR 2-6/4 Грађевински објекти и материјали KOM - komad 2,00 67,22
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8118991 REDUCIR 5/4-3/4 Грађевински објекти и материјали KOM - komad 38,00 27,92
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8118376 ORMAN RAZVODNI AE 1213.500 Електроенергетска Опрема KOM - komad 2,00 4.533,82
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8117229 MAST ZA OTVORENE ZUP.PREN.FAM Машински Потрошни Материјал kg 40,00 368,42
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8115697 PRSTEN GUMENI F 1/1 Машински Потрошни Материјал KOM - komad 180,00 50,40
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8115513 PRSTEN ČELICNI Производи црне металургије KOM - komad 199,00 657,34
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8112577 PRIRUBNICA SA GRLOM DN50 PN6 Прирубнице KOM - komad 30,00 391,80
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8111829 CREVO GUMENO FI 65MM Машински Потрошни Материјал M - metar 2,50 218,40
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8110964 ČELIČNI UMETAK ZA SPOJNICU DU Производи од гуме и подлошке, полупроизводи од неметала KOM - komad 3,00 0,01