Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

САП број

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Јединица мере Количина Цена Детаљи
Блок Истраживање и производња 6075552 МАНОМЕТАР 0-250БАР Р1/2 КЛ1 100ММ Мерила ПрИтиска КОМ - комад 5,00 4.014,14
Блок Истраживање и производња 6196508 МОДЕМ ГПРС ГВГ-30 ИТ Делови И Прибор КОМ - комад 3,00 150.671,71
Блок Истраживање и производња 7026035 ТЕРМОМЕТАР 0-60Ц 3/4ИН НПТ 50ММ ИТ Делови И Прибор КОМ - комад 5,00 7.444,71
Блок Истраживање и производња 7026078 МАНОМЕТАР 0-25БАР 1/2НПТ ДОЊИ Мерила ПрИтиска КОМ - комад 1,00 3.775,26
Блок Истраживање и производња 7026121 ВЕНТИЛ МАНО 1/2ИН НПТФxФ СС316 СА ВЕНТОМ Мерила ПрИтиска КОМ - комад 1,00 4.932,14
Блок Истраживање и производња 8130955 СТУБ КАНДЕЛАБЕРА 4М Производи црне металургије КОМ - комад 3,00 12.234,97
Блок Истраживање и производња 8198522 СТУБ ЗА WИ-ФИ АНТЕНУ 5М Телекомуникациона Опрема КОМ - комад 4,00 15.525,00
Блок Истраживање и производња 8197138 ГРЕЈАЦ ЗА ОРМАН 60W Мерила ПрИтиска КОМ - комад 2,00 4.194,64
Блок Истраживање и производња 6065653 ЛЕЗАЈ ТУРБИНЕ СФ-71-2.1 Мерила ПрИтиска КОМ - комад 2,00 221.509,04
Блок Истраживање и производња 7018360 АКУМУЛАТОР 12В 180АХ Уређаји Енергетски КОМ - комад 2,00 13.744,67