Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

САП број

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Јединица мере Количина Цена Детаљи
Блок Истраживање и производња 8191309 ЦЕВ ПРОИЗВОДНА ТУБИНГ 4,5X21,5 Ц90 ЦР13 Цеви М - метар 11.904,00 5.625,00
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8128151 ПОЈАС ЗА ГУМУ 11,00/20 Алати КОМ - комад 13,00 540,25
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 7018820 ПРВА ПОМОЦ ТИП Б ЗА ПУТН.ВОЗИЛА Алати КОМ - комад 3,00 850,00
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 7003646 ГУМА СПОЉНА 16X20 Алати КОМ - комад 1,00 146.476,92
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6040450 ГУМА ЗАПТИВНА ВОД.ИНС. Алати КОМ - комад 15,00 85,00
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8137496 УВОДНИК КАБЛОВСКИ М16X1,5 ПВЦ ЕЕXЕ Алати КОМ - комад 12,00 227,70
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8129132 СЕТ ЗА ИСПУНУ СПОЈНИЦЕ НЕОПКЛ.КА 90-300 Алати КОМ - комад 7,00 3.030,72
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8125798 КАБЕЛ ПП00 7X2,5-ТРЕБУЈ САМО Алати М - метар 15,00 72,13
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8125582 КАБЕЛ ПП/Y 2X1,5ММ Алати М - метар 236,00 12,30
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8107597 ПОДНОЖЈЕ РЕЛЕА РСЗЕ1С48М Алати КОМ - комад 8,00 414,30