Некурентна роба

Kompanija
Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац.Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама.Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8124756 INHIBITOR KOROZIJE AID A-281 Хемија kg 1.623,00 4.322,07
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8129162 CEV KK PVC 75X3000MM Конструктивни, Градивни Материјали KOM - komad 4.899,00 223,80
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8116358 ELEKTRODA CASTOLIN 4044EC 40 Комплента Производна Опрема kg 63,00 16.860,54
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8116354 ELEKTRODA FI3,2MM CASTOLIN 4044 EC Комплента Производна Опрема kg 75,00 10.940,01
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6090917 OSOVINA ČELJUSTI 1 Опрема за Бензинске Станице KOM - komad 4,00 193.001,38
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8124729 MEMBRANA SET 6918-0004-00 Додатна Опрема за Бушење KOM - komad 4,00 159.187,04
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8192190 OTKOVAK PRIRUBNICE DN65 NP100 ANSI600 RF Производи Црне и Обојене Металургије KOM - komad 250,00 2.464,24
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6157838 RELE IC3600KMRB1D BA 8934 Електронска Мерно Регулациона Опрема KOM - komad 2,00 280.815,41
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 8193211 PROFIL I26 HEA C0361 Производи Црне и Обојене Металургије kg 7.034,00 74,55
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6018669 ODLIVAK CEVNICE DRESER SPOJNICE 10INC Производи Црне и Обојене Металургије KOM - komad 38,00 12.930,00
Укупно : 1319
Уколико су вам потребне логистичке услуге, све информације можете пронаћи на линку:https://www.tenderi.nis.rs/Content/Usluge-skladistenja.aspx

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова странице користи колачиће (cookie). Употреба колачића