Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6147080 ULOZAK VENTILA 21353-03-01 БОП KOM - komad 2,00 54.152,20
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6147076 MAZALICA VENTILA 5929-25 БОП KOM - komad 2,00 769,12
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6147074 VENTIL JEDNOSMERNI 678627-01- БОП KOM - komad 2,00 1.329,09
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6147073 CAURA OSOVINE VENTILA 686598- БОП KOM - komad 2,00 2.448,15
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6139135 ULOZAK RUCNOG KLINA NOV 2163 Опрема Унутар Бушотине KOM - komad 100,00 404,75
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6132203 REMEN 17X3050 AJAX Машински и потрошни материјал KOM - komad 7,00 378,21
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6131325 ZAPTIVAC KUCISTA LEZAJA 481,4 Исплачни Систем KOM - komad 2,00 516,37
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6131324 ZAPTIVAC ZAVRTNJA KUCISTA LEZ Исплачни Систем KOM - komad 16,00 62,56
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6100644 CREVO GUMENO ARMIRANO ZA NAFT Машински и потрошни материјал M - metar 9,00 5.333,30
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6096592 REMEN KLINASTI 13X1300 Машински Потрошни Материјал KOM - komad 2,00 169,49