Некурентна роба

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац. Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама. Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца. Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде. Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица

Група

Подгрупа

Организациона јединица САП број Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6022743 CREVO GORIVA 8X300 AA Механизација и Делови KOM - komad 7,00 247,20
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6051709 SPOJNICA NP8 FIS8153 Механизација и Делови KOM - komad 30,00 27,30
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6062631 ULOZAK DIZNE-TREBUJ SAMO Механизација и Делови KOM - komad 15,00 441,00
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6083785 OBLOGA KOCIONA 160X15X135 Механизација и Делови KOM - komad 118,00 2.345,50
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6130138 CREVO HIDRAULIČNO V2 NP10X2000 Механизација и Делови KOM - komad 2,00 719,74
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6143338 ELEKTRODA CP161 MAR 1876 Механизација и Делови KOM - komad 6,00 368,90
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6159775 LEPAK 53200-242 Механизација и Делови KOM - komad 1,00 1.270,81
ЗД Нафтагас Нафтни Сервиси 6101013 RELE VREMENSKI 0,6-60S 220V TIP CRT-01 Механизација и Делови KOM - komad 1,00 1.605,10
Блок Истраживање и производња 6002568 T KOMAD 1INC SIVI LIV Грађевински Материјали и Опрема KOM - komad 20,00 90,30
Блок Истраживање и производња 6008709 BREG ZA START.VENTILA CLARK 250-288-001 Ротациона опрема, машинска опрема и резервни делови KOM - komad 10,00 32.711,38