Узорке ЛЗО добављач доставља о свом трошку након добијања повратне информације да ли понуђени артикли испуњавају услове дефинисане у Фази I.

Узорци ЛЗО достављају се на следећи начин:

  • Сваки узорак мора имати „Ознаку“ која садржи видно означен ID број из Каталога ЛЗО и ID број узорка који га недвосмислено повезује са пратећом документацијом. „Ознака“ мора бити постављена на начин да не може случајно отпасти или постати нечитљива.
  • Уколико се доставља ЛЗО која не постоји у Каталогу ЛЗО, тада ознака ЛЗО мора бити идентична наводима из „Ознака узорка понуђача“ - Списак опреме која се доставља на тестирање, такође уз адекватно увезану техничку документацију. Узорци ЛЗО који нису овако означени или повезани са документацијом неће бити процесуирани и биће враћени добављачу.

У случају да није испуњен било који од наведених захтева Процедуре доставе узорака ЛЗО на тестирање захтев за тестирањем неће бити узет у разматрање уз доставу образложења добављачу.

Узорци ЛЗО који буду достављени без усклађености са захтеваним критеријумима Процедуре доставе узорака ЛЗО на тестирање неће бити послати на тестирање и добављач ће бити обавештен о могућности преузимања ових узорака о свом трошку и року преузимања.

Узорци који не буду преузети у дефинисаном року биће уништени.

Достава узорака на тестирање врши се на адресу:

НИС а.д. Нови Сад, Функција за HSE, Народног фронта 12, 21 000 Нови Сад

н/р Јелена Р. Косановић или н/р Владимир Тодоровић